nasveti |

4 MIN BRANJA

Skozi labirint dokumentacije za gradnjo hiše - usklajeno z zakonodajo iz 2018

Napisal/a: Miljana Gaube
Pridobivanje-dokumentacije-za-gradnjo-01

Gradnja hiše je za večino enkraten življenjski dogodek, zato je celoten proces prepleten z veliko vznemirjenja in navdušenja. Da je temu tako tudi po dokončanju gradnje je še toliko bolj pomembno, da k projektu gradnje novega doma pristopimo sistematično in organizirano, z dobro pripravo projekta, načrtov in dokumentacije. Zato smo za vas pripravili kratek pregled dokumentacije, s katero se boste srečali pri gradnji vašega novega doma. 

Kako začeti?

Vse postopke za pridobitev dokumentacije, ki jo potrebujete pri gradnji svojega doma, lahko izpeljete sami. Vendar vam svetujemo, da se skozi ta proces ne podate sami.izbiro dobrega partnerja, ki vam je sposoben svetovati in vas spremljati skozi vse faze gradnje, se boste izognili nepotrebnemu stresu, zamudam in možnim dodatnim stroškom.

Pridobivanje-dokumentacije-za-gradnjo-03

Najprej izberite primerno parcelo, ki tako po velikosti, obliki, kot legi ustreza vašim željam. Ko najdete svojo sanjsko lokacijo, se lotite zbiranja informacij.

 

Oglejte si kako pri Lumarju poskrbimo za kar se da enostavno pot skozi vse faze gradnje do svoje sanjske hiše. >>>

 

1. Lokacijska informacija

Na pristojni upravni enoti še pred nakupom zemljišča pridobite lokacijsko informacijo. Iz nje lahko razberemo:

  • ali je parcela zazidljiva ter 
  • kakšen objekt in pod kakšnimi pogoji lahko zgradimo na izbrani parceli. 

Bodite pozorni predvsem na maksimalno dovoljeno pozidanost, faktor izrabe, etažnost, naklon strešine, pogoje dostopa, varstvena območja, itn. Vloga za izdajo lokacijske informacije se vloži na upravni enoti, na območju katere se zemljišče nahaja in stane 22,70 EUR.

 

Preverite tudi v zemljiški knjigi

Svetujemo vam, da pred nakupom zemljišča preverite še lastništvo zemljišča ali je prodajalec vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik zemljišča. Prav tako preverite ali na nepremičnini morebiti ne obstajajo določena bremena, kot na primer hipoteke, služnostne in predkupne pravice. Stanje bremen je priporočljivo preverjati večkrat, tako pri sestavljanju in podpisovanju pogodbe, kot pred plačilom. Ne pozabite, da mora biti pri nakupu zemljišča podpis prodajalca notarsko overjen.

  

2. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

Po nakupu parcele in plačilu vseh obveznosti se na podlagi zahtev lokacijske informacije lotite izbire projekta in partnerja. Partner vam bo pripravil vso potrebno dokumentacijo in vas peljal skozi celoten postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Projektna dokumentacija vključuje:

  • Idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki je v bistvu načrt objekta z merami, tlorisi, prerezi, prikaz odmikov objekta od sosednjih zemljišč, prikaz minimalne komunalne oskrbe, prikaz prometnih in funkcionalnih površin ter varstvenih območij; 
  • Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), ki mora vsebovati vse podatke na osnovi katerih se bodo lahko mnenjedajalci opredelili o skladnosti dokumentacije s predpisi, upravni organ pa sprejel odločitev o izdaji gradbenega dovoljenja. DGD mora vsebovati tehnično poročilo z opisom gradnje, grafične in lokacijske  prikaze  ter opise, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Pridobiti je potrebno mnenje komunalnega, elektrodistribucijskega podjetja ter mnenja, navedena v lokacijski informaciji.

 

3. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja

Ko je vsa projektna dokumentacija pripravljena, so pridobljena mnenja, plačana taksa in komunalni prispevek, se na upravni enoti odda Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Upravna enota mora, potem, ko je bila oddana popolna vloga izročiti gradbeno dovoljenje v 60 dneh.

 

4. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

S pravnomočnim gradbenim dovoljenjem v roki boste lahko pričeli z gradnjo. Še prej ste na pristojni upravni enoti dolžni prijaviti začetek gradnje, kar morate storiti najkasneje osem dni pred začetkom gradnje. 

Prijavi boste morali priložiti Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), s katero  izvajalec dobi strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje. PZI sestavljajo vodilni načrt projektne dokumentacije za izvedbo projekta in načrti, s pomočjo katerih nadzornik preverja in skrbi, da poteka gradnja tako, kot je v projektu navedeno. PZI zajema natančen popis vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, popis materiala,  predračunske stroške posameznih del, opis in grafično predstavitev tehničnih rešitev, podrobni elektro, strojni, statični načrt. PZI vam kot investitorju omogoča pregled in nadzor gradnje in predstavlja informacijo o predvidenih stroških gradnje.

Pridobivanje-dokumentacije-za-gradnjo-04

 

5. Uporabno dovoljenje in Projektna dokumentacija izvedenih del

Pred vselitvijo v hišo boste morali na upravni enoti pridobiti še uporabno dovoljenje, po novi zakonodaji je potrebno pridobiti uporabo dovoljenje za vse stanovanjske stavbe, za kar boste morali predložiti: 

  • Projektno dokumentacijo izvedenih del in
  • Dokazilo o zanesljivosti objekta.

Pridobljeno uporabno dovoljenje je pogoj za določitev hišne številke in priklop elektrike, zato je pomembno, da so dela dokončana in skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem.

 Pridobivanje-dokumentacije-za-gradnjo-05

Čeprav se morebiti zdi, da je priprava gradbene dokumentacije zahteven in dolgotrajen proces, se ga sploh ni potrebno bati. Z izborom pravega in usposobljenega izvajalca, boste namreč vse omenjeno že dobili v njegovem obsegu del in storitev. Izvajalčevi strokovnjaki vas bodo peljali skozi posamezne faze pridobivanja projektne dokumentacije in vam v veliki meri odvzeli breme vseh postopkov.

 

Oglejte si kako pri Lumarju poskrbimo za kar se da enostavno pot skozi vse faze gradnje do svoje sanjske hiše. >>>