Trajnost |

6 MIN BRANJA

Trajnostno bivanje ni modna muha

Lumar Zero Emission Living

V zadnjem času se veliko govori in piše o trajnostnem bivanju v trajnostno grajenih stavbah. Ne gre za modno muho, ampak za enega najbolj učinkovitih načinov za izboljšanje našega življenja in varovanje okolja, v katerem živimo. Najbolj zavzeti privrženci trajnostnega življenjskega sloga določenega izdelka ne kupijo zgolj zato, ker ima eno od trajnostnih oznak (ekološki, zelen, okolju prijazen ipd.). Kupijo ga šele, ko se prepričajo, da v skladu s trajnostnimi načeli deluje tudi podjetje, ki ta izdelek ponuja.

V Lumarju smo se trajnostnemu delovanju zavezali s trajnostno poslovno strategijo in sprejetimi zelenimi zavezami podjetja. Že od samega začetka sledimo začrtani viziji: da bomo pri gradnji poleg lesa v čim večji meri uporabljali tudi druge naravne materiale, ki ustvarjajo prijetno in zdravo bivalno klimo, naše hiše pa bodo v celotnem življenjskem ciklu čim manj obremenjevale okolje.

 

 

Trajnostna gradnja upošteva učinkovito rabo energije ter naravnih virov in vseh materialov skozi celotno življenjsko dobo hiše – od pridobivanja surovin, transporta, predelave materialov, samega postopka gradnje in uporabe hiše pa vse do trenutka, ko je treba hišo odstraniti in posamezne materiale reciklirati oziroma jih ponovno uporabiti.

Les kot material, ki pri gradnji montažne hiše prevladuje, je naraven material in dober izolator, ki odlično zadržuje toploto, poleg tega je tudi zračen. Ena ključnih prednosti trajnostne gradnje z lesom je energetska učinkovitost v smislu obvladovanja materialov in tehnologije, s čimer lesena gradnja prevzema vodilno vlogo na področju kakovostne skoraj nič-energijske gradnje tako v Sloveniji kot po svetu. S premišljenim načrtovanjem ter izbranimi in preverjenimi detajli, kar vključuje dodelane koncepte prezračevanja, načrtovanja naravne osvetlitve in notranje akustike, kupcem naših hiš zagotavljamo visoko stopnjo bivalnega ugodja skozi vse leto.

 

Montažna hiša grajena z IQwood tehnologijo.Montažna hiša grajena z iQwood tehnologijo, pri kateri so uporabljeni samo naravni materiali (brez lepil, kemikalij in kovin).

 

Tudi pri izbiri drugih gradbenih materialov dajemo prednost tistim, ki imajo pozitiven vpliv na stanovalce in sočasno najmanj obremenjujejo okolje v celotnem življenjskem ciklu. Uporabljamo čim več naravnih izolacijskih materialov – iz celuloznih in lesnih vlaken.

Trajnostno grajena hiša porabi manj energije, v celotnem življenjskem ciklu proizvede manj izpustov toplogrednih plinov in okolju škodljivih snovi. Je prijetna za bivanje, zdravju prijazna, energetsko (in stroškovno) učinkovita, poleg tega lastnika navda z občutkom, da je naredil nekaj koristnega za planet. Nakup takšne hiše je tudi varna in dolgoročna naložba, saj skozi daljše časovno obdobje manj izgublja na vrednosti.

 

Narekovaji_rdeci

Trajnostno grajena hiša je uporabniku prijazna, prispeva k njegovemu dobremu počutju, omogoča zdravo bivanje, je dolgoročno funkcionalna in pozitivno vpliva na ohranjanje družbenih in kulturnih vrednot.

 

Terasa montažne hiše grajene z iQwood tehnologijo. Terasa okolju prijazne montažne hiše grajene z iQwood tehnologijo.

 

Postavljamo trende

V Lumarju trendom trajnostne gradnje ne le sledimo, ampak jih tudi postavljamo. Pri tem nemalokrat prehitimo zakonodajo. V skladu z evropsko direktivo o učinkovitosti stavb (31/2010/EU) (EPBD Prenovitev), ki so jo morale države članice do leta 2020 implementirati v svojo zakonodajo, morajo vse nove zgradbe izpolnjevati zahteve skoraj nič-energijskih hiš. Te zahteve smo v Lumarju izpolnjevali že kot pionirji pri gradnji pasivnih hiš, ki so bile predhodnice skoraj nič-energijskih hiš in predstavljajo glavnino naših prodanih hiš.

 

Prva pasivna hiša iz leta 2007.Prva pasivna hiša iz leta 2007, ki je bila dve leti kasneje nadgrajena v plusenergijsko hišo.

 

Ko novosti postanejo standard, je za nami že več primerov dobrih praks, s katerimi dokazujemo, da smo bili ves čas, ko smo orali ledino na področju novih tehnologij montažne gradnje, na pravi poti. Prvo pasivno hišo, na primer, smo postavili že leta 2007, dve leti pozneje pa smo jo nadgradili v plusenergijsko. Kot prvi ponudnik montažne gradnje smo leta 2013 v Dragočajni postavili aktivno hišo, ki združuje tri ključna področja trajnostne gradnje: energetsko učinkovitost, vplive na okolje in bivalno ugodje. S tem na nek način presega koncept pasivne hiše, ki se bolj osredotoča na energijo. Leta 2019 smo postavili še prvo certificirano aktivno hišo Lumar Primus-R 150 iEDITION v Dragomlju, ki je grajena v konceptu Zero Emission Living®. Z njo smo uresničili našo vizijo o hiši, ki omogoča zdravo in udobno bivanje, je energijsko učinkovita in z minimalnimi vplivi na podnebje in okolje, kar vodi k čistemu in varnemu okolju.

Ogled vzorčne hiše Lumar

 

Koncept Zero Emission living® ni zgolj ideja, ampak skupek celovitih rešitev na področju trajnostnega in brez emisijskega bivanja, ki bodo imele pozitiven vpliv na več generacij. Zavedamo se namreč, da dom ni več le hiša, v kateri preživljamo čas z družino in prijatelji, ampak postaja stičišče različnih tehnologij v konceptu trajnostnega bivanja. Pri tem pa bivanja ne povezujemo zgolj s hišo, zato v koncept smiselno vključujemo tudi druge dejavnike, ki vplivajo na nas in naše okolje, kot so trajnostna mobilnost, samooskrba s hrano, ravnanje z odpadki in drugimi viri.

 

Koncept Lumar Zero Emission Living®

 

 

Ogljično nevtralni do 2025

V skladu z našo trajnostno usmeritvijo in konceptom Zero Emission living® smo v Lumarju sprejeli zelene zaveze, z uresničevanjem katerih želimo do leta 2025 postati ogljično nevtralno podjetje. Prve korake na tej poti smo že naredili. Že pred aktualno energetsko krizo smo se namreč odločili za temeljito prenovo naše poslovne stavbe. Strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK so najprej opravili energetski pregled in na podlagi tega pripravili priporočila za prenovo.

 

Narekovaji_rdeci

Potreba po toploti za ogrevanje se je zmanjšala za 65 odstotkov.

 

V celoti smo energetsko sanirali ovoj stavbe: zunanje stene smo izolirali s 14 cm toplotne izolacije, s čimer se je toplotna prehodnost stene izboljšala za kar 80 odstotkov, z dodatno toplotno izolacijo strešne konstrukcije pa smo toplotno prehodnost izboljšali za 77 odstotkov.

 

Lumar_prenova (1)Prenovljena poslovna stavba Lumar, ki predstavlja prve korake k zeleni zavezi.

 

Sanirali smo tudi ravno streho in jo ozelenili. Zelena streha namreč prinaša več pozitivnih okoljskih učinkov: zadržuje vodo in zmanjšuje obremenitve kanalskega omrežja ob nalivih, absorbira CO2 in zrak očisti prahu, poleg tega pa ponuja življenjski prostor za žuželke. Vrednosti, izračunane v energetski izkaznici pred prenovo in po njej, kažejo, da se je potreba po toploti za ogrevanje zmanjšala za 65 odstotkov.

Na streho proizvodne hale in stavbo tehnične priprave smo namestili dve sončni elektrarni s skupno močjo 120 kilovatov. V prvem letu delovanja sta proizvedli 110 odstotkov predvidene električne energije, proizvedena količina je enaka 90 odstotkom v stavbi porabljene elektrike. To pomeni, da tako rekoč vse Lumarjeve hiše narejene z zeleno energijo.

 

Narekovaji_rdeci

S sončnima elektrarnama prihranimo 70 ton CO2, vsako leto pa povečamo rabo obnovljivih virov energije za 143 megavatnih ur.

 

 

Trajnost kot vrednota

Trajnost je ključna vrednota podjetja Lumar in del našega DNK že vrsto let. Danes je največji poudarek na okoljskih vidikih, predvsem zniževanju izpustov ogljikovega dioksida, vendar je to zgolj eno izmed področji trajnostnega poslovanja. Enakovredno je treba oceniti tudi vidik upravljanja tako v smislu zastavljenih ciljev trajnostnega razvoja, poslovnih modelov in strategij kot tudi vpliva na družbo, zaposlene, kupce in ne nazadnje na nabavno verigo.

V Lumarju smo zato zelo ponosni, da smo med prvimi prejemniki certifikata Green Star v Sloveniji. Z njim lahko zdaj trajnost poslovanja tudi dejansko ovrednotimo. Želimo si, da bi certifikat Green star pripomogel k merljivemu, transparentnemu in verodostojnemu naslavljanju trajnostnega poslovanja podjetij, po drugi strani pa pomenil spodbudo za podjetja, da bodo izvajala nadaljnje korake v smeri trajnostnega poslovanja in zelenega prehoda.

 

Pogovor s svetovalcem